ANBI GEGEVENS

STICHTING DE MINI-MAATSCHAPPIJ GEWOON ANDERS

RSIN-nummer: 858283621
KvK-nummer:  70352496

Vestiging:
Zeestraat 70
2518 AC ’s-Gravenhage
E-mail:  info@mini-maatschappij.nl
Telefoonnr.: 0681147827

Doelstelling ANBI
Alle mogelijke opbrengsten, zoals subsidieverlening, sponsoring, donaties, fondsenwerving,  erven (onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen), schenkingen en crowdfunding worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen van deze stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders  is een organisatie die meerdere sociaal maatschappelijke doelen nastreeft. Wij richten ons op kwetsbare gezinnen, kinderen en jongvolwassenen met AD(H)D, hoogbegaafd (HB) hoog gevoeligheid, autisme (ASS) en aanverwante gedragsproblematiek met als doel hen zelfredzamer, leerbaar en sociaal vaardiger te maken in onderwijs- werk- en leefsituaties.

Wij zijn vooral een zelflerende organisatie die, naast de bestaande vormen van therapieën, werkwijze en methodieken, open staat voor alternatieven. Wij vertalen dit naar een coöperatieve werkwijze, zodat we zowel de zorgvrager als de (ervaringsdeskundige) zorgprofessional in hun kracht kunnen zetten in het hele zorgtraject. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact, geluk, vriendschappen en nieuwe kansen.

 Onze organisatie is een positieve en veilige afspiegeling van huidige maatschappij voor THUISZITTERS,  jong en oud, met en zonder diagnose die:

 • geen onderwijs op school volgen,
 • een afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
 • de senioren die achter de geraniums zitten, waarbij de gemene deler eenzaamheid kan zijn.

Wij sturen aan op preventie, zodat het opvangen van thuiszitters met zo min mogelijk stress  kan plaatsvinden. Dit bevordert een mogelijk snellere doorstroming naar een volgende fase (school, werk). Natuurlijk staat altijd het belang van het kind voorop vandaar dat de sociale omgeving van de thuiszitter wordt betrokken en vroegtijdig door, onder andere de gemeente, op sociale problemen wordt geanticipeerd. Daarbij wordt de regie in eigen handen gehouden.

Wij kijken vanuit een holistische visie naar de mens en gaan uit van de veronderstelling dat de Holistisch Educatief Reactiverende Ontwikkeling (HERO)methode een grote, zo niet beslissende rol gaat spelen in de ontwikkeling van de mens. Op een positieve manier ontstaat er (h)erkenning van de eigenschappen, wat de reactivatie bevorderd. Een zeker niet onbelangrijk onderdeel van de methode is de hyper-allergenen hond Jairo. Door deze hond komen mensen uit hun comfortzone en laten hun eigen ik zien.

In het beleidsplan van de stichting worden de visie, missie, de doelstellingen en de strategie beschreven om de doelen te behalen. Verder wordt de huidige en de toekomstige situatie geschetst. Als laatste wordt er een financieel plan neergezet.

Bestuur:
Mw. W. J. van den Bos:                penningmeester

Mw. V.E. Roos:                                  secretaris
Mw. H. E. Roos:                                oprichter en directeur

Beloningsbeleid
De bestuurders  ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Vanaf 2013 heeft de oprichter uit haar eigen praktijk; Kinderen Gewoon Anders (KGA) een aantal diensten, producten en financiën ten gunste van de Coöperatie Alles Gewoon Anders U.A.  ingezet. Hier werd het volgende georganiseerd:

 • opvangen van thuiszitters (KGA)
 • lotgenotencontactgroepen ,
 • informatiemarkten,
 • lezingen,
 • gesprekken met gemeenten, ouders en scholen,
 • begeleiding bij PGB,
 • samenwerking met andere ZZP-ers in de zorg welzijn en onderwijs sector,
 • inzetten van de hyper-allergene, therapeutische hond,
 • inzetten leerwerkplek,
 • bevorderen sociale participatie,
 • gezamenlijke projecten opzetten met andere partners.

In 2017 is hier uiteindelijk een correcte scheiding in werkzaamheden en activiteiten aangebracht. Al deze eerder genoemde activiteiten zijn vanaf eind 2017 in de Stichting opgenomen.

Financiën
Om de doelen van Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders te kunnen realiseren is geld nodig. Hierbij is uitgegaan van jaarlijkse (basis)kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Deze kosten zijn uit de praktijk van de oprichter Kinderen Gewoon Anders gekomen en uit persoonlijke leningen. Dit geld is besteed aan: voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek en samenwerkingsvormen. Doordat de stichting bezig is te groeien tot een goed draaiend bedrijf is er meer geld noodzakelijk

Het werven van gelden
De stichting zal de diverse gemeenten benaderen voor subsidies. Ook wordt het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de doelgroep ingezet verder zal er aan crowdfunding worden gedaan en staan er diverse acties op stapel waar we mogelijk geld uit kunnen genereren.