ANBI

ANBI GEGEVENS 

STICHTING MINI-MAATSCHAPPIJ GEWOON ANDERS 

RSIN: 858283621
KvK: 70352496
IBAN: NL83TRIO0338827692 

Gevestigd: De Gheijstraat 51 2562 NL ’s-Gravenhage info@mini-maatschappij.nl
mobiel: 06-811 47 8 27

Doelstelling ANBI 

Alle mogelijke opbrengsten, zoals subsidieverlening, sponsoring, donaties, fondsenwerving, erven (onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen), schenkingen en crowdfunding, worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen van deze stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders is een organisatie die meerdere sociaal maatschappelijke doelen nastreeft. Wij richten ons op kwetsbare gezinnen, kinderen en jongvolwassenen met AD(H)D, hoogbegaafd (HB) hoog gevoeligheid, autisme (ASS) en aanverwante problematiek met als doel hen zelfredzamer, leerbaar en sociaalvaardiger te maken in onderwijs-, werk- en leefsituaties. 

Wij zijn vooral een zelflerende organisatie, die naast de bestaande vormen van therapieën, werkwijze en methodieken, open staat voor alternatieven. Wij vertalen dit naar een coöperatieve werkwijze, zodat we zowel de zorgvrager als de (ervaringsdeskundige) zorgprofessional in hun kracht kunnen zetten in het hele zorgtraject. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact, geluk, vriendschappen en nieuwe kansen. 

Onze organisatie is een positieve en veilige afspiegeling van huidige maatschappij voor THUISZITTERS, jong en oud, met en zonder diagnose die:
- geen onderwijs op school volgen,
- een afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
- de senioren die achter de geraniums zitten,
waarbij de gemene deler eenzaamheid kan zijn.

Wij sturen aan op preventie, zodat het opvangen van thuiszitters met zo min mogelijk stress kan plaatsvinden. Dit bevordert een mogelijk snellere doorstroming naar een volgende fase (school, werk). Natuurlijk altijd staat het belang van het kind voorop vandaar dat de sociale omgeving van Thuiszitter wordt betrokken en vroegtijdig door onder andere de gemeente op sociale problemen wordt geanticipeerd, waarbij de eigen regie wordt behouden. Wij kijken vanuit een holistische visie naar de mens. Wij gaan uit van de veronderstelling dat de Holistisch Educatief Reactiverende Ontwikkeling (HERO)methode; een grote, zo niet beslissende rol gaat spelen in de ontwikkeling van de mens. Op een positieve manier ontstaat er (h)erkenning van de eigenschappen, wat de re-activatie bevorderd. Een zeker niet onbelangrijk onderdeel van de methode is de hypo-allergene hond Jairo. Door deze hond komen mensen uit hun comfortzone en laten hun eigen ik zien.

In het beleidsplan van de stichting worden de visie, missie, de doelstellingen en de strategie beschreven om de doelstellingen te behalen. Verder wordt de huidige en de toekomstige situatie geschetst. Als laatste wordt er een financieel plan neergezet.

Bestuur: 

Ellen de Jonge : secretaris 
Vera Roos : penningmeester
Henriëtte Roos : voorzitter 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vanaf 2013 heeft de oprichter uit haar eigen praktijk; kinderen gewoon anders (KGA) een aantal diensten, producten en financiën ten gunste van de Coöperatie alles gewoon anders U.A. ingezet. Hier werd het volgende georganiseerd:
- opvangen van thuiszitters (KGA)
- lotgenotencontactgroepen ,
- informatiemarkten,
- lezingen,
- gesprekken met gemeenten, ouders en scholen,
- begeleiding bij PGB,
- samenwerking met andere ZZP-ers in de zorg welzijn en onderwijs sector,
- inzetten van de hyper-allergene therapeutische hond,
- inzetten leerwerkplek,
- bevorderen sociale participatie,
- gezamenlijke projecten opzetten met andere partners.

In 2017 is hier uiteindelijk een correcte scheiding in de werkzaamheden en activiteiten aangebracht. Al deze eerdergenoemde activiteiten vallen vanaf eind 2017 onder de Stichting. 

Financiën

Om de doelen van Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders te kunnen realiseren is geld nodig. Hierbij is uitgegaan van jaarlijkse (basis)kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Deze kosten zijn uit de praktijk van de oprichter Kinderen Gewoon Anders gekomen en uit persoonlijke leningen. Dit geld is besteed aan: voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek en samenwerkingsvormen. Doordat de stichting bezig is te groeien tot een goed draaiend bedrijf is meer geld noodzakelijk

Het werven van gelden

De stichting zal de diverse gemeenten benaderen voor subsidies. Ook wordt het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor de doelgroep ingezet. Verder zal er aan crowdfunding worden gedaan en staan er diverse acties op stapel waar we mogelijk geld uit kunnen genereren.